Tax Jokes
택스조크
택스유머
세금이야기

세무소식지

전문서비스 의뢰

Contact Us Tel.588-7711 /  찾아오시는 길

세금이야기

Main > Tax Jokes > 세금이야기

 
작성일 : 19-09-27 09:58
한국의 세무조사 분석
 글쓴이 : 대표세무사 조춘…
조회 : 89  
한국의 세무조사 분석
 
 
 
<1> [한국의 세무조사 결정 추징세액(2017)]
 
세목별
세무조사
인원()
신고
소득금액
(백만원)
부과세액(백만원)
추징
비율
(/)
전체
1인당
부과세액
(/)
합 계
23,305
-
6,783,724
291
-
개인사업자
4,911
1,561,410
1,021,818
208
65.4%
법인사업자
5,147
150,751,170
4,504,699
875
2.97%
양도소득세
4,256
4,984,079
(결정양도가액)
396,201
93
7.95%
부가가치세
2,399
5,685,910
(적출과표)
316,944
132
5.57%
상속세
6,592
-
478,548
73
-
증여세
648
-
65,514
101
-
     출처 : 2018 국세청 통계, 13-1~13-4, 13-13
 
 
<2> [개인사업자 세무조사 결정 추징세액 연도별 비교]
 
연도
세무조사인원()
신고
소득금액
(백만원)
부과세액(백만원)
추징비율
(/)
전체
1인당
부과세액
(/)
2017
4,911
1,561,410
1,021,818
208
65.4%
2016
4,985
2,490,022
1,018,894
204
40.9%
2015
4,108
1,654,468
909,069
221
55.0%
2014
4,264
1,757,511
953,589
224
54.3%
2013
4,392
1,794,401
1,006,751
229
56.1%
2012
4,563
1,447,403
857,130
189
59.2%
2011
3,669
1,411,935
717,457
196
50.8%
2010
3,624
1,366,156
517,501
143
37.9%
2009
3,068
1,018,671
477,061
155
46.8%
2008
3,335
1,824,736
424,495
127
23.3%
   출처 : 각 연도별 국세청 통계, 13-1
 
<3> [법인사업자 세무조사 결정 추징세액 연도별 비교]
 
연도
세무조사
인원()
 
신고
소득금액
(백만원)
 
부과세액(백만원)
추징
비율
(/)
전체
1인당
부과세액
(/)
2017
5,147
150,751,170
4,504,699
875
2.97%
2016
5,445
69,057,133
5,383,682
989
7.80%
2015
5,577
89,294,010
5,511,726
988
6.17%
2014
5,443
158,868,601
6,430,795
1,181
4.05%
2013
5,128
107,400,776
6,612,839
1,290
6.16%
2012
4,549
72,147,054
4,937,714
1,085
6.84%
2011
4,689
69,755,779
4,443,770
948
6.37%
2010
4,430
55,632,928
3,550,086
801
6.38%
2009
3,867
31,394,068
2,073,533
536
6.60%
2008
2,974
44,048,991
2,659,006
894
6.04%
   출처 : 각 연도별 국세청 통계, 13-3
 
 
<4> [부가가치세 세무조사 결정 추징세액 연도별 비교]
 
연도
세무조사
인원()
적출과표
(백만원)
부과세액(백만원)
추징
비율
(/)
전체
1인당
부과세액
(/)
2017
2,399
5,685,910
316,944
132
5.57%
2016
2,338
5,332,640
296,549
127
5.56%
2015
3,075
7,056,325
422,939
138
5.99%
2014
3,226
9,250,571
479,432
149
5.18%
2013
3,881
11,221,819
617,257
159
5.50%
2012
4,154
11,065,811
721,008
174
6.52%
2011
4,592
11,428,319
582,790
127
5.10%
2010
4,704
9,756,084
603,393
128
6.18%
2009
3,444
9,849,028
448,015
130
4.55%
2008
3,857
14,623,653
658,000
171
4.50%
   출처 : 각 연도별 국세청 통계, 13-4