Tax Jokes
택스조크
택스유머
세금이야기

세무소식지

전문서비스 의뢰

Contact Us Tel.588-7711 /  찾아오시는 길

세금이야기

Main > Tax Jokes > 세금이야기

 
작성일 : 19-09-20 22:34
조세심판청구 세목별 인용률 현황 (국세청)
 글쓴이 : 대표세무사 조춘…
조회 : 90  
조세심판청구 세목별 인용률 현황(한국)
 
                                                                                                        (%)
구 분
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
합계
27.8
25.1
22.2
(17.7)
24.1
(17.8)
25.3
(21.7)
27.8
(21.9)
20.1
15.2)
종합소득세
20.6
27.8
32.5
(27.4)
24.8
(19.3)
28.2
(22.0)
25.3
(15.5)
30.3
(22.7)
법인세
49.7
35.2
36.3
(30.9)
38.3
(32.2)
39.0
(34.5)
44.1
(38.8)
31.0
(25.5)
부가가치세
24.8
42.0
11.7
(9.9)
16.5
(13.6)
16.3
(13.4)
21.4
(12.3)
17.5
(13.8)
양도소득세
20.0
25.3
17.2
(15.2)
38.5
(13.8)
23.3
(17.1)
24.5
(21.1)
20.1
(17.8)
상속세
31.3
39.8
31.6
(24.3)
31.8
(24.6)
39.3
(37.7)
37.1
(31.2)
31.1
(22.1)
증여세
36.0
27.3
29.9
(23.1)
25.6
(23.1)
33.1
(31.2)
34.3
(29.0)
30.2
(27.4)
기타내국세
13.4
13.8
10.0
(8.5)
7.2
(5.5)
12.8
(6.8)
21.8
(17.0)
41.9
(8.3)
관세
35.4
54.8
56.4
(33.1)
43.9
(24.0)
33.8
(25.7)
46.7
(39.8)
29.2
(20.0)
지방세
32.6
8.5
16.7
(15.0)
16.5
(16.0)
26.9
(26.1)
24.2
(23.3)
9.5
(8.1)
 
       ( )는 재조사결정 건을 제외한 인용률
 
  출처 : 국세청 블로그 아름다운 세상